Politica de Confidentialitate - CreditPrime
te sunăm noi
0800 00 80 80
0800 00 80 80
te sunăm noi

Politica de Confidentialitate

Versiune actualizata decembrie 2018

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul”), SC
ECOFINANCE IFN SA (denumita în continuare “CreditPrime”), societate comercială română, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/5634/21.04.2017, CUI 37423620, cu sediul social în str. Louis Blanc
nr. 1, et. 4, faza II, sector1, București, România, înregistrată în Registrul General al IFN cu nr. RG-PJR-41-
110328/11.10.2017, înregistrată în Registrul Special al Băncii Naţionale a României cu nr. RS-PJR-41-
110087/16.02.2018, telefon +40316400611, E-mail: info@creditprime.ro, are obligaţia de a administra în condiţii
d e siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre
dumneavoastră.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În scopul desfăşurării activităţii de creditare, CreditPrime va prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor
contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pentru o perioada de 5 ani sau, în cazul unor obligaţii legale în
acest sens pe o durata mai lunga in conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter
personal, inclusiv prenume, nume, numele anterior, adresa de domiciliu și de resedinţă, data, locul și ţara nașterii,
codul numeric personal, cetăţenia, profesia, locul de muncă, situaţia familială, economică și financiară, alte date de
contact (adrese, numere de telefon, adrese electronice și numărul de telefon mobil), date privind angajamentele
financiare și sursele dumneavoastră de venit, date necesare pentru stabilirea credibilităţii dumneavoastră, a
posibilităţii de achitare a creditelor, a capacităţii de plată, a comportamentului de plată, a proprietăţilor pe care le
aveţi, precum și situaţia litigiilor în care sunteţi implicat, informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea
angajamentelor faţă de CreditPrime, informaţii referitoare la inadvertenţele constatate în documentele/declaraţiile
prezentate către CreditPrime, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor și documentelor de orice fel depuse,
redactate sau completate de către utilizatori/client, dar și din surse externe, fie acestea publice sau de la persoane
de contact comunicate (angajator, soţ/soţie, persoana de contact etc).

CreditPrime ar putea utiliza pe durata și în scopurile stipulate în prezenta Politica de confidentialitate, datele
dumneavoastră personale furnizate în reţele de socializare (Facebook, Google+, etc.), cum ar fi, nume, adresă de email, gen, data nașterii, orașul, poză de profil, ID-ul, lista de prieteni. Aceste date vor fi folosite cu maximă
precauţie și respect, în mod rezonabil și în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare și statuate în prezentul
document.

În mod automat site-ul www.creditprime.ro stochează informaţii de tip cookie. Un “cookie” înregistrează
informaţii relevante la navigarea utilizatorilor pe site (pagini vizitate, data și ora de vizitare). Aceste informaţii
sunt colectate doar în scopul îmbunătăţirii serviciilor pe care CreditPrime le oferă clientilor săi. Fiecare browser
acceptă implicit “cookies”. Dacă utilizatorul nu dorește acceptarea Cookie-urilor, acesta poate schimba
configuraţia browserului astfel încât să nu accepte Cookie-uri.

Aceste date vor fi în mod colectiv denumite în continuare “date personale”.

Cum colectam datele dumneavoastra personale

Colectăm datele dumneavoastră personale prin oricare dintre modalităţile prin care dumneavoastră ni le aduceţi la
cunoștinţă, fie prin completarea unui formular, vizitarea website-ul nostru și crearea unui profil dedicat sau
platformelor noastre media, transmiterea de documente și informaţii, prin transmiterea de reclamaţii, sugestii sau
comentarii, inclusiv pe platformele noastre media sau la telefon. Colectăm datele dumneavoastră personale și prin
intermediul terţilor (ex. Biroul de Credit, persoanele de contact, angajatori, portaluri juridice, portal ANAF sau
alte surse publice de informaţii etc), dar și direct de pe platformele media, prin intermediul profilelor publice pe
care le-aţi deschis. Prin acceptarea expresă a prezentei Politici de confidentialitate, vă exprimaţi acordul pentru ca
CreditPrime să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră prin toate canalele mai sus menţionate.

În oricare dintre modalităţi sunt colectate datele dumneavoastră personale, CreditPrime vă asigura că acestea vor fi
prelucrate și utilizate urmând cu stricteţe și asigurând respectarea, inclusiv la nivelul companiei prin politici și
proceduri interne, a următoarelor principii:

 • datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
 • datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod
  incompatibil cu aceste scopuri;
 • datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
  prelucrate;
 • datele sunt exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate;
 • datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu
  depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal.

Obiectivele Prelucrării

Scopul principal al prelucrării datelor personale de către CreditPrime este încheierea și derularea Contractului de
Credit, inclusiv rapoarte de credit, cât și pentru gestionarea relaţiilor cu clienţii, evaluarea bonităţii, credibilităţii și
comportamentul de plată a clientului, evitarea fraudelor, spalarii banilor și elaborarea rapoartelor interne, în
scopuri statistice cât și pentru consolidarea activităţii CreditPrime cu cea a Grupului, în scopul asigurării
colectării/recuperării/cesiunii creanţelor/vanzarii afacerii, în scopul oferirii de servicii financiare și de servicii de
intermediere în asigurări, după caz

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate de către Credit Prime în scopul unei mai
rapide analize de credit și acordării unei mai rapide decizii în privinţa cererii dumneavoastră de credit și încheierea
unui contract de credit subsecvent unui prim contract de credit cu SC ECOFINANCE IFN SA, pentru un produs
de creditare identic sau similar.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că sunteţi îndreptăţit să vă opuneţi procesării datelor dumneavoastră cu caracter
personal, la orice moment, în baza drepturilor acordate de Regulament și expres menţionate mai jos la secţiunea
Drepturile Utilizatorului/Clientului. Totuși vă rugăm să ţineţi cont de faptul că cererea dumneavoastră trebuie să
aibă la baza un interes legitim demonstrat care să vă justifice cererea. În cazul în care, în urma analizării cererii
dumneavoastră Credit Prime va considera că interesul său legitim de prelucrare a datelor cu caracter personal, în
funcţie de obiectivul prelucrării, este încălcat în mod nerezonabil și disproporţionat, încălcând obligaţia de
confidenţialitate a altora, îngreunând derularea contractului de credit pe care l-am încheiat cu dumneavoastră, sau
solicitările fiind vădit nerezonabile sau repetitive sau necesitând eforturi disproporţionate, CreditPrime va putea
refuza cererea dumneavoastră.

De asemenea, procesăm și informaţii cu privire la datele dumneavoastră de contact în scopul de a ne proteja în
cazul unor acţiuni legale (interes legitim), spre exemplu, în cazurile de depășire a termenelor de plată, în scopul
înlesnirii acţiunilor de colectare a creanţelor datorate. Majoritatea clienţilor noștri depășesc termenul de plată a
ratelor (scadenţa). De aceea, unul dintre cele mai eficiente moduri de colectare a creanţelor este apelul telefonic,
care de asemenea, este de natură a proteja clienţii de eventuale cazuri în care neplata pe termen lung poate conduce
la penalităţi și acumulări foarte mari de dobânzi. De aceea, în baza interesului nostru legitim vă solicităm să ne
furnizaţi și numărul dumneavoastră de telefon în reţeaua fixă sau numerele de telefon a unor terţe părţi, numere
care sunt folosite exclusiv în scopul stabilirii unui contact rapid cu dumneavoastră și soluţionarea problemelor ce
au strictă legătură cu creanţele dumneavoastră faţă de CreditPrime și neplătite la scadenţă.

Terţe persoane – Destinatarii Datelor Personale

Atunci când transferăm datele, ne angajăm să ne asigurăm că destinatarul de date respectă aceleași măsuri de
securitate pentru stocarea și prelucrarea datelor personale, pe care le urmam și noi. Astfel, prin agrearea prezentei
Politici de Confidentialitate, Utilizatorul/clientul își exprimă consimţământul explicit și fără echivoc pentru
prelucrarea datelor sale personale de către CreditPrime, în scopurile menţionate mai jos, și transferul acestora către
terţe părţi, cum ar fi Biroul de Credit, Expert Credit Bureau, alte asemenea sisteme de evidenţă care centralizează
informaţii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control, și oricare dintre companiile din
același grup cu CreditPrime, din România, din Uniunea Europeana sau din afara acesteia(cum este Reprezentanta
Companiei De Microfinantare EKOFINANS SRL cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova) cu respectarea
cerinţelor legale privind transferul datelor cu caracter personal în afara spaţiului Uniunii Europene, acolo unde este
cazul.

Având în vedere faptul că partenerii noștri, prin care ne asigurăm că vă putem asista pe parcursul derulării
contractului cât mai bine și complet, parte a grupului EcoFinance, își au sediul în Republica Moldova, vom
transmite datele dumneavoastră personale necesare desfășurării activităţilor mai sus menţionate către aceasta. Deși
Uniunea Europeană nu are încă încheiat cu Republica Moldova un acord de protecţie adecvată a datelor personale,
dorim să vă asigurăm că vom lua toate măsurile contractuale și organizatorice rezonabile inclusiv notificarea
autorităţilor de protecţie a datelor, pentru ca partenerii noștri să asigure același nivel de protecţie a datelor
dumneavoastră ca cel asigurat în prezent de CreditPrime.

Destinatarii datelor personale sunt de asemenea și contractorii/colaboratorii acestor entităţi mai sus menţionate (ex.
avocaţii, consultanţii, contabilii, auditorii, partenerii contractuali, furnizori de servicii și bunuri, agenţiile de
colectare a debitelor/recuperare creanţe, societăţile de asigurare și reasigurare, angajatori), pentru furnizarea unor
servicii externalizate de către acestea din urma sau entităţilor care centralizează informaţii privitoare la istoricul de
credit ori au rol de supraveghere și control pentru oricare dintre entităţile menţionate.

Destinatarii sunt, și alte societăţi ce colaborează reciproc în cadrul sistemului Biroului de Credit S.A., baze de date
pe care CreditPrime le folosește, potrivit legii sau convenţiilor dintre aceste societăţi, despre a căror utilizare veţi
fi dinainte informaţi.

Destinatarii pot fi de asemenea (i) alte societăţi ce oferă servicii complementare produselor și serviciilor
CreditPrime, alţi colaboratori ai CreditPrime și ai entităţilor din Grup, precum și (ii) alte societăţi din Grup în
privinţa cărora v-aţi exprimat acordul sau aţi înaintat o solicitare CreditPrime.

Terţe persoane – Împuterniciţii

CreditPrime, în îndeplinirea obligaţiilor și angajamentelor ce îi revin din contractele încheiate cu clienţii săi, și
pentru a asigura prelucrarea eficientă și profesionistă a datelor personale, utilizează terţe persoane, împuterniciţi,
cu care a încheiat un contract corespunzător. Acești împuterniciţi sunt obligaţi să respecte cerinţele CreditPrime
pentru siguranţa prelucrării și să ia măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea protecţiei datelor
personale

Marketing

În scopul desfăşurării activităţilor de reclamă, marketing și publicitate, CreditPrime poate prelucra și stoca, pe
toată durata de stocare a datelor conform prezentei Politici de confidentialitate, datele personale, obţinute în baza
formularelor, declaraţiilor și documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă
contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse.

În acest context, persoanele vizate au dreptul să refuze de îndată sau să solicite ulterior exprimării
consimţământului pentru primirea de informări cu caracter de marketing, fără nici o justificare, în mod gratuit, în
scris, prin email la dpo@eco-fin.eu sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, că datele lor
personale, să nu fie prelucrate de către CreditPrime, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării
activităţii financiare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Existenţa unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri

Pentru a vă da posibilitatea de a avea acces rapid la decizia CreditPrime cu privire la modalitatea de soluţionare a
cererii dumneavoastră de credit, acesta utilizează un sistem de decizii bazat exclusiv pe prelucrare automată de
date, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod
similar într-o măsură semnificativă. Astfel, prin agrearea prezentei Politici de Confidentialitate, înţelegeţi și
sunteţi de acord cu o astfel de prelucrare de date și proces decizional în soluţionarea cererii dumneavoastră de
credit înaintată către CreditPrime.

Drepturile Utilizatorului/Clientului

Utilizatorii/Clienţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind drepturile persoanei ale căror date
personale sunt prelucrate, au următoarele drepturi:

 • dreptul dvs. de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale CreditPrime și ale
  responsabilului cu protecţia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu
  caracter personal vizate, categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturile prevăzute de legislaţia
  privind protecţia datelor cu caracter personal și condiţiile în care pot fi exercitate.
 • dreptul de a solicita CreditPrime, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la
  dumneavoastră, accesul la acestea
  , printr-o solicitare, gratuita și în scris, fie la adresa noastră de
  corespondenta mai sus amintita, fie prin email la dpo@eco-fin.eu
 • dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor personale sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului
  de a se opune prelucrării.
  În acest context, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil să respingem
  solicitările dumneavoastră în acest sens, în cazul în care acestea încalcă obligaţia de confidenţialitatea a
  altora, împiedică sau în mod nerezonabil și neproporţional îngreunează derularea contractului de credit pe
  care l-am încheiat cu dumneavoastră, dacă solicitările sunt nerezonabile sau repetitive sau ar necesita
  eforturi disproporţionate. De asemenea, este posibil să fim obligaţi, în baza anumitor obligaţii legale, să
  ștergem imediat datele dvs. personale. Aceste obligaţii derivă din legile împotriva spălării banilor, legile
  contabile și fiscale și legile privind drepturile consumatorilor.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; În acest context, conform
  dispoziţiilor art.22 din Regulament, aveţi dreptul de a ne înainta o solicitare scrisă pe adresa municipiul str.
  Louis Blanc nr. 1, et. 4, faza II, sector1, București, România sau dpo@eco-fin.eu în care să obţineti
  intervenţia umană din partea CreditPrime în soluţionarea cererii dumneavoastră de credit, aveţi de asemenea
  dreptul de a vă exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia primită din partea CreditPrime în urma
  procesului decizional mai sus menţionat.
 • dreptul de a vă adresa cu o plângere autorităţii de supraveghere în materia protecţiei datelor cu caracter
  personal și dreptul de a vă adresa justiţiei.

Acordul exprimat pentru prezenta Politică de Confidenţialitate

Acordul exprimat în privinţa prezentei Politici de Confidenţialitate prin bifarea căsuţei în care vi se solicită explicit
exprimarea acestui acord, va fi considerat aplicabil iar documentul Politică de Confidenţialitate va fi pe deplin
aplicabil și oricăror cereri de credit și contracte de credit viitoare încheiate cu SC ECOFINANCE IFN SA
implicit, prin bifarea iniţială a acestei căsuţe. În măsura în care nu doriţi acest lucru, vă rugăm să ne transmiteţi un
email în această privinţa la adresa info@creditprime.ro sau dpo@eco-fin.eu

Lege aplicabilă. Revizuirea Politicii de confidentialitate

Aceasta Politica de confidentialitate este guvernata de Regulamentul UE și legile române aplicabile. Dacă vreuna
din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta
va fi revizuită separat, astfel încât să nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze.

CreditPrime poate revizui în orice moment această Politică de confidenţialitate fără a anunţa în prealabil, operând
modificările direct pe acest site web.

Pentru orice informaţii despre prezenta Politică de confidenţialitate ne puteţi scrie la adresa dpo@eco-fin.eu sau la
adresa de corespondenta CreditPrime mai sus menţionată.

Aplică acum și primești banii în cel mai scurt timp posibil

Aprobăm cererea în maxim 2 minute.

Te sunăm noi